Intellectual training – a challenge for 31 days

We live in a time where our success is no longer dependent on our hands and physical effort but rahter on our intellect and brain. We – more and more begin to realize how important it is to stimulate our mind on a daily basis. Newspaper headlines, books on self-development and psychology emphasise the importance of our intellect and our brain. It is not only our life success now that depends on our brain and its capabilities, but also our functioning in the elderly – so it is worth to start taking care of it TODAY! But how to start a proper training of your intellect? What exercises should we do to improve our mind? 

Everyone is in a hurry nowadays. After coming back home, most of us prefer to read a book or start Netflix thinking that our daily activities stimulate us intellectually enough and now we deserve to just relax. Such thinking is a mistake however. Our brain needs to be train daily in terms of memory training, concentration and creativity – the most important components of our intellect. Otherwise we are threatening our future and elderly literally. For those who don’t have time for a theory and prefer to go ahead with action straight away, I suggest a 31-day challenge! A practical set of exercises for each day called”Intellect training – train your memory, concentration and creativity in 31 days” by neurocognitive scientist – Paulina Mechlo and psychologist – Jolanta Grzelka. The first edition of this book has been awarded with a”Psychological Book of the Year 2011″ title by Teofrasta  – the Award of the magazine called “Charactery”. The authors updated the tasks and make the latest review of the structure and function of the brain and the definition of intellect in various approaches. The entire training sets are divided into 31 chapters containing different forms of exercises and games for each day to improve our concentration, memory and creativity. In addition to preparation of our favourite pencil, it’s worth to get a stopwatch as well – then the exercises run much more efficiently, and we begin to feel how intensively our mind works (the brain is actually a muscle and by doing these exercises you will definitely feel it!). 

What can change after these 31 days of training? You will stop using the calculator on your phone. You will enrich your vocabulary – you will teach and refresh some of the synonyms and antonyms of words you have used so far. Thanks to the exercise for creativity, you will start unleashing the potential of innovative thinking, you will be much more effective in focusing on a given activity or work, and remembering new information much faster – including visual information! Not too bad, as for 20 minutes training daily, right? 


Trening intelektu – wyzwanie na 31 dni.

W czasach w których coraz częściej nasz sukces nie zależy już od pracy naszych rąk, a od naszego intelektuzaczynamy zdawać sobie sprawę z tego jak ważne jest, aby stymulować i trenować umysł na codzień. Nagłówki gazet, tytuły książek o samorozwoju i psychologii nawołują do treningu najważniejszego mięśnia – naszego mózgu, bo od niego zależy nie tylko nasz sukces teraz, ale również nasza sprawność w tym bardziej podeszłym wieku i warto zadbać o to już dziś! 

Jednak właściwie jak trenować intelekt? Jakie ćwiczenia wykonywać i co dokładnie powinniśmy robić aby usprawniać nasz umysł? Żyjemy w rzeczywistości, w której brakuje czasu niemal na wszystko. Po przyjściu do domu większość z nas woli poczytać książkę czy włączyć Netflixa licząc na to, że nasze codzienne zajęcia stymulują nas intelektualnie w wystarczający stopniu i teraz wystarczy po prostu odpocząć. Takie myślenie to niestety błąd, tylko jak właściwie trenować naszą pamięć, koncentrację i kreatywność – najważniejsze kompotenty naszego intelektu. Dla tych, którzy od słów i teorii wolą przejść od razu do działania proponuję 31 dniowe wyzwanie! Praktyczny zbiór ćwiczeń na każdy dzień pt. “Trening intelektu – wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni” autorstwa neurokognitywisty Pauliny Mechlo oraz psychog Jolanty Grzelki. Pierwsze wydanie tej książki zostało nagrodzone tytułem “Psychologicznej Książki Roku 2011” Teofrasta –  nagrody magazynu Charaktery. Autorki postanowiły zaktualizować zestawy ćwiczeń oraz dokonać najnowszego przeglądu budowy i funkcji mózgu oraz definicji intelektu w różnych ujęciach. Zestawy treningowe podzielone są na 31 rozdziałów zawierając różne formy ćwiczeń i zabaw na każdy dzień poprawiające naszą koncentrację, pamięć i kreatywność. Oprócz ulubionego ołówka warto przygotować sobie stoper – wtedy ćwiczenia przebiegają dużo sprawniej, a my zaczynamy odczuwać jak intensywnie pracuje nasz umysł – mózg to rzeczywiście mięsień i rozwiązując te ćwiczenia z pewnością to poczujecie! 

Co może się zmienić u Ciebie po tej 31 dniach ćwiczenia? Przestaniesz używać kalkulatora w telefonie. Wzbogacisz swoje słownictwo – nauczysz i nieco odświeżysz synonimy i antonimy słów, którymi władałeś do tej pory. Dzięki ćwiczenią na kreatywność zaczniesz uwalniać potencjał innowacyjnego myślenia, które zacznie przejawiać się na codzień. W końcu – będziesz dużo efektywniej koncentrował się na danej czynności czy pracy i dużo szybciej zapamiętywał nowe informacje – również te wizualne! Nieźle, jak na miesiąc 20- minutowej zabawy dziennie, hmm?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s